SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

O projektu

Naziv projekta: Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji

Osnovne informacije

Priprema projekta: 2014-2015

Trajanje projekta: 2015-2020

Finansiranje projekta: Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF) obezbeđuje 2.300.000 US$, a UNDP 200,000 US$. Uključujući kofinansiranje koje će obezbediti Ministartsvo rudarstva i energetike, opštine, Privredna komora Srbije, Japanska organizacija za tehničku saradnju – JICA i Nemačka razvojna banka – KfW ukupna vrednost projekta iznosiće 22.100.000 US$.

Glavni partner na projektu: Projekat se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike

Ostali partneri na projektu: Privredna komora Srbije, Japanska organizacija za tehničku saradnju – JICA i Nemačka razvojna banka – KfW

Kontekst projekta: Srbija je kao članica Enrgetske zajednice odlukom Ministarskog saveta energetske zajednice iz 2009. godine prihvatila obavezu transpozicije EU direktive 2006/32/EC o energetskoj efikasnosti krajnjih korisnika i energetskim uslugama. Ovo podrazumeva izradu i usvajanje tri Nacionalna akciona plana za energetsku efikasnost za tri trogodišnja perioda od 2010. do 2018. godine i prihvatanje obavezijućeg cilja za smanjenje finalne potrošnje energije od 9% u istom periodu. Ovako ambiciozan cilj nije moguće ostvariti bez sistemskog pristupa energetskoj efikasnosti. Takav pristup Srbija je definisala u Zakonu o energetskoj efikasnosti i pratećim propisima koji, između ostalog, propisuju uvođenje sistema energetskog menadžmenta za privredna društva u proizvodnom i komercijalnom sektoru, organe državne uprave i jedinice lokalne samouprave. Po Zakonu, jedinice lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika su obveznici sistema energetskog menadžmenta, što znači da imaju obavezu da imenuju potreban broj energetskih menadžera, donose plan i program energetske efikasnosti, sprovode mere energetske efikasnosti, dostavljaju godišnje izveštaje o potrošnji primarne energije i realizuju planirani cilj uštede energije koji je propisan Uredbom o utvrđivanju godišnjih ciljeva uštede energije. Pripremne aktivnosti koje su obuhvatale razvoj zakonskog okvira i podizanje institucionalnih kapaciteta za sprovođenje energetskog menadžmenta u Srbiji realizovane su u periodu od 2009. do 2016. godine uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), a nastavak podrške lokalnim samoupravama u sprovođenju energetskog menadžmenta biće obezbeđen u okviru UNDP/GEF projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“.

Opšti cilj projekta: Povećanje ulaganja u energetsku efikasnost u javnim zgradama i komunalnim uslugama u nadležnosti opština radi povećanja njihove energetske i troškovne efikasnosti.

Ishodi projekta:

 1. Uspostavljen podsticajni pravni okvir za uvođenje i efikasan rad sistema energetskog menadžmenta u lokalnim samoupravama i sprovođenje odgovarajućih mera energetske efikasnosti;
 2. Uspostavljen institucionalni okvir odnosno, funkcionalne centralna i opštinske jedinice za podršku sistemu energetskog menadžmenta sa izgrađenim kapacitetom za implementaciju Informacionog sistema za energetski menadžment i sprovođenje projekata energetske efikasnosti;
 3. Sprovedeno najmanje 10 demonstracionih projekata energetske efikasnosti čija je identifikacija i priprema sprovedena u okviru aktivnosti sistema energetskog menadžmenta uz korišćenje Informacionog sistema za energetski menadžment;
 4. Potpisana Povelja o energetskoj efikasnosti gradova i opština od strane 80% lokalnih samouprava u Srbiji sa ciljem podizanja javne svesti i kapaciteta za primenu sistema energetskog menadžmenta i povećanja investicija u energetsku efikasnost.

Indikatori uspešnosti projekta

 1. Smanjenje ekvivalentne emisije CO2 izraženo kao direktan rezultat projektnih aktivnosti u iznosu od 150 kt tokom 15 godina životnog veka investicija u mere energetske efikasnosti.
 2. Inkrementalne uštede primarne energije od najmanje 94 TJ/god, odnosno 1,400 TJ tokom 15 godina životnog veka investicija u mere energetske efikasnosti i ostalih mera koje doprinose projektu.
 3. Vrednost investicija u energetsku efikasnost u javnim zgradama i komunalnim uslugama u nadležnosti opština koje su direktno pomognute projektom u iznosu od 15 m USD do kraja projekta.
 4. Uz podršku projekta uspostavljen Sistem energetskog menadžmenta u 30 opština.

Komponente projekta

 1. Razvoj zakonskog i regulatornog okvira u vezi sa energetskom efikasnošću:
 • Praćenje sprovođenja važećih propisa, identifikacija barijera za njihovo sprovođenje i davanje preporuka uklanjanje identifikovanih barijera;
 • Izrada novih i revizija postojećih zakona/propisa koji regulišu oblast energetske efikasnosti;
 • Razvoj i podrška usvajanju dobrovoljnih standarda i inicijativa za javni sektor (npr. „Zelene javne nabavke“ i sl.).
 1. Razvoj institucionalnog okvira u vezi sa energetskom efikasnošću:
  • Formirana centralna jedinica za podršku projektu u okviru postojeće strukture MRE;
  • Uveden Informacioni sistem za energetski menadžment u svim LS;
  • Formirane jedinice (kancelarije) za podršku energetskom menadžmentu u najmanje 30 lokalnih samouprava;
  • Uspostavljena nacionalna mreža opštinskih energetskih menadžera;
  • Sproveden niz obuka u vezi sa različitim aspektima energetskog menadžmenta za energetke menadžere i stručno osoblje iz LS;
  • Formirana i redovno ažurirana nacionalna baza podataka o javnim zgradama;
  • Izrađeni programi energetske efikasnosti u 30 LS.
 1. Kofinansirnje najmanje 10 demonstracionih projekata energetske efikasnosti u javnim zgradama/komunalnim uslugama na osnovu Javnog poziva LS:
 • Pružena tehnička pomoć za realizaciju odabranih projekata;
 • Kofinansiranje projekata;
 • Dokumentovani i objavljeni rezultati demonstracionih projekata, kao i praćenje i verifikacija ušteda energije i smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte;
 • Obezbeđena tehnička podrška za identifikaciju i pripremu projekata energetske efikasnosti u drugim lokalnim samoupravama (izrada energetskih bilansa, izrada analize isplativosti, optimizacija projekata sa aspekta tehničkih i finansijskih kriterijuma, kao i kriterijuma raspoloživih izvora finansiranja).
 1. Podizanje javne svesti i znanja o energetskoj efikasnosti
 • Potpisana Povelja o energetskoj efikasnosti gradova i opština od strane 80% LS u Srbiji sa ciljem podizanja kapaciteta za primenu sistema en. menadžmenta i povećanje investicija u en. efikasnost;
 • Razvijeni nastavni programi i udžbenici koji pokrivaju oblast energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije za najmanje 3 struke (elektro, mašinska i građevinska) i uvedeni u upotrebu u najmanje 10 različitih stručnih škola;
 • Izrađeni priručnici za energetske menadžere u opštinama i zgradama i uputstva za korišćenje Informacionog sistema za energetski menadžment;
 • Realizovane kampanje podizanja javne svesti o značaju energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta.
Ažurirajte ovu stranicu

image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016