SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

UNDP i SECO potpisali memorandum o saradnji u oblasti energetskog mendažmenta


Objavljeno : 2.2.2019.

image

Direktor kancelarije Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije (SECO) u Srbiji, gospođa Ursula Läubli i vršilac dužnosti Stalne predstavnice UNDP u Srbiji, gospođa Steliana Nedera, potpisale su 30. januara 2019. godine, Memorandum o razumevanju u vezi sa saradnjom dveju organizacija u oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta. 

Svrha ovog memoranduma je da definiše okvir saradnje i objedini namere obe organizacije da se zajednički rade na ostvarivanju strateških ciljeva u Srbiji, kao što su poboljšanje energetske efikasnosti i povećanje udela obnovljivih izvora energije u sektoru finalne potrošnje, što doprinosi ostvarivanju cilja održivog razvoja broj 7 „Održiva energija za sve“  (SDG7).

U tom smislu saradnja će naročito uključivati, ali se neće ograničavati samo na projekte iz oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije koje obe strane sprovode u skladu sa svojim programskim ciljevima, a u saradnji sa nadležnom institucijom Republike Srbije, Ministarstvom rudarstva i energetike.

Obe strane, potpisnice Memoranduma sprovode komplementarne višegodišnje projekte iz oblasti energetske efikasnosti a to su: Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji (UNDP/GEF-EMS) i Projekat energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji (SECO - MEEMP). Oba projekta imaju isti opšti cilj a to je povećanje investicija u mere energetske efikasnosti javnih zgrada i komunalnim uslugama kako bi se povećala njihova energetska i troškovna efikasnost. 

S obzirom da je za ostvarenje ovog cilja neophodna tehnička priprema velikog broja projekata što podrazumeva postojanje razvijenog sistema prikupljanja podataka o javnim objektima i potrošnji energije u njima, strane su se saglasile da usklade i koordiniraju odgovarajuće aktivnosti. Svi podaci o javnim objektima koje će obe strane prikupljati na terenu biće uneti u jedinstvenu bazu Republike Srbije korišćenjem Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM). Aktivnosti SECO - MEEMP biće prvenstveno usmerene na prikupljanje podataka na terenu i obuku krajnjih korisnika ISEM a UNDP će obezbediti obuku energetskih menadžera, unos podataka, upravljanje, održavanje i dalji razvoj ISEM-a. Pored toga obe strane će zajednički raditi na razvoju sistema za automatski unos podataka u ISEM.

Obe strane očekuju da će kroz efikasnu koordinaciju, međusobno informisanje i usklađivanje svojih aktivnosti maksimalno iskoristiti sinergiju dva projekta. Ministarstvo Rudarstva i energetike, kao Nacionalni partner na oba projekta podržava ovakav vid saradnje i smatra da je to jedan od dobrih načina efikasnog korišćenja donatorske pomoći u Srbiji.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016