SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Počele obuke za energetske menadžere u lokalnim samoupravama


Objavljeno : 4.7.2016.

image

20. juna 2016. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu počela je obuka prve grupe energetskih menadžera u lokalnim samoupravama. Naredne obuke planirane su za jesen 2016. godine. Prvi ciklus obuka otvorili su pomoćnik ministra rudarstva i energetike profesor Miloš Banjac i dekan Mašinskog fakulteta, profesor Radivoje Mitrović, koji su pozdravili polaznike i poželeli im puno uspeha u obuci i daljem radu o oblasti energetskog menadžmenta.

 

Obuke se održavaju na osnovu javnog poziva zainteresovanim polaznicima koji je objavio Mašinski fakultet u Beogradu kao institucija koja je na osnovu odluke Ministarstva rudarstva i energetike ovlašćena za obavljanje poslova obuke energetskih menadžera i energetskih savetnika  (Službeni glasnik RS, broj 95/15).

Obuka traje šest dana, a njen plan je u potpunosti u skladu programom i pravilima propisanim Pravilnikom o načinu sprovođenja i sadržini programa obuke za energetskog menadžera, troškovima pohađanja obuke, kao i bližim uslovima, programu i načinu polaganja ispita za energetskog menadžera (Sl. glasnik RS, br. 12/15).

U skladu sa Pravilnikom, obuka za sve vrste energetskih menadžera odvija se u dva dela. Tokom prvog dela polaznik dobija teorijsku, praktičnu i obuku u korišćenju specijalizovanih softvera, dok drugi deo obuhvata izradu plana i programa energetske efikasnosti i godišnjeg izveštaja obveznika sistema energetskog menadžmenta. Prvi deo obuke traje 6 dana, u toku kojih se može održati najviše 7 časova dnevno od po 45 minuta, dok drugi deo obuke podrazumeva mentorski rad sa polaznikom obuke i ne može da traje duže od mesec dana. Teorijska obuka podrazumeva predavanja a praktični deo obuke, rad i praktične vežbe u laboratoriji sa mernom opremom i laboratorijskom opremom. Obuka na računarima obuhvata osposobljavanje za korišćenje Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM), kao i drugih specijalizovanih softvera.


image Provera stečenih znanja polaznika vrši se nakon sprovedene teorijske, praktične i obuke za korišćenje specijalizovanih softvera, pri čemu polaznici moraju da zadovolje uslove o prisustvovanju predavanjima utvrđene Pravilnikom. Provera znanja iz praktične obuke se sprovodi na laboratorijskoj opremi a provera znanja za korišćenje specijalizovanih softvera na računaru, čime se završava prvi deo obuke.


Pored prikupljanja podataka u vezi sa potrošnjom energije u najvažnije obaveze energetskog menadžera spada priprema programa energetske efikasnosti, planova energetske efikasnosti i godišnjih izveštaja o ostvarivanju cilja obveznika sistema. Zbog toga je drugi deo obuke posvećen izradi programa, planova i godišnjih izveštaja obveznika sistema, koje polaznici obuke treba da izrade uz pomoć mentora.

image

 

Nakon uspešno završenog prvog i drugog dela obuke, polaznici obuke stiču pravo da polažu ispit za energetskog menadžera. Ispit se polaže u vidu testa. Test se vrednuje sa najviše 100 bodova. Smatra se da je kandidat položio ispit ako je na testu ostvario najmanje 70 bodova.

 

Polaganje ispita i vršenje obuke biće jednoobrazno za celu teritoriju Srbije, a Ministarstvo će izdati odgovarajuću licencu energetskog menadžera licima koja polože stručni ispit.

 

Prema članu 29. Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), ispit za obavljanje poslova energetskog menadžera može polagati lice koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje prvog stepena akademskih studija u oblasti tehničko-tehnoloških nauka u obimu od 180 ESPB (evropski sistem prenosa bodova) i ima potvrdu o završenoj obuci za polaganje ispita za energetskog menadžera, ili ima stečeno visoko obrazovanje drugog stepena akademskih studija na master akademskim studijama u obrazovno-naučnim oblastima mašinstva, elektrotehnike ili tehnologije.

 

Na osnovu člana 3. Pravilnika o naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru obrazovno-naučnih odnosno obrazovno-umetničkih polja (Službeni glasnik RS, br. 30/07, 112/08 i 72/09) naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja Tehničko-tehnoloških nauka su: arhitektura, biotehničke nauke, građevinsko inženjerstvo, geodetsko inženjerstvo, elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, inženjerstvo zaštite životne sredine, mašinsko inženjerstvo, organizacione nauke, rudarsko inženjerstvo, saobraćajno inženjerstvo, tehnološko inženjerstvo i metalurško inženjerstvo.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016