SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Ministar rudarstva i energetike svečano otvorio Srpski centar za energetsku efikasnost


Objavljeno : 1.11.2016.

image

11. Oktobra 2016. godine ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić svečano je otvorio Srpski centar za energetsku efikasnost na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Uspostavljanje Centra deo je Projekta „Pomoć za unapređivanje sistema energetskog menadžmenta u svim sektorima potrošnje energije u Republici Srbiji”, koji već tri godine zajedno realizuju Ministarstvo rudarstva i energetike i Japanska agencija za međunarodnu saradnju (Japan International Cooperation Agency – JICA). Cilj Projekta je uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u sektorima potrošnje energije, a u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije (Službeni glasnik RS, broj 25/13), a Centar će služiti za praktičnu obuku energetskih menadžera i energetskih savetnika.

Zakon propisuje širok skup regulatornih, organizacionih, podsticajnih, tehničkih i drugih mera i aktivnosti, koje u okvirima svojih ovlašćenja utvrđuju i sprovode svi akteri ovog sistema, u koje spadaju i organi državne uprave i obveznici sistema. Subjekti sistema energetskog menadžmenta su Vlada Republike Srbije, ministarstvo nadležno za poslove energetike, obveznici sistema energetskog menadžmenta, energetski menadžeri i ovlašćeni energetski savetnici. Obveznici sistema energetskog menadžmenta su privredna društva u industrijskom i komercijalnom sektoru, koja koriste više energije od količine koju propiše Vlada, kao i organi državne uprave i drugi organi Republike Srbije, organi autonomne pokrajine, organi jedinica lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika, kao i druge javne službe koje koriste objekte u javnoj svojini.

Osnovna obaveza obveznika sistema energetskog menadžmenta je da imenuju potreban broj energetskih menadžera koji su uspešno završili obuku, položili ispit i dobili odgovarajuće licence koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove energetike.

U subjekte sistema energetskog menadžmenta spadaju i energetski savetnici koji mogu biti pravna i fizička lica upisana u registar ovlašćenih savetnika koji vodi ministarstvo nadležno za poslove energetike. Osnovna funkcija energetskih savetnika je da vrše energetske preglede objekata i postrojenja a sa ciljem da se obveznicima energetskog menadžmenta i energetskim menadžerima omogući specijalizovana stručna podrška tokom prikupljanja podataka, sprovođenja analize energetske efikasnosti objekata, postrojenja i procesa, kao i predlaganja mera za povećanje energetske efikasnosti. Energetski savetnici su dužni da nakon izvršenog energetskog pregleda, dostave u pisanoj formi dokument o energetskom pregledu, odnosno tzv. izveštaj o sprovedenom energetskom pregledu.

Kao i u slučaju energetskih menadžera, predviđeno je i da ovlašćeni energetski savetnici pohađaju šestodnevnu obuku, koja će se završavati polaganjem stručnog ispita. Obuku će organizovati ministarstvo nadležno za poslove energetike, a sprovoditi Mašinski fakultet u Beogradu. Ministarstvo nadležno za poslove energetike će polaznicima koji polože ovaj stručni ispit izdavati odgovarajuću licencu ovlašćenog energetskog savetnika. Pored toga, isto ministarstvo će voditi i registar licenciranih energetskih savetnika.

Osnivanje Centra, opremanje i tehničku pomoć za instalaciju donirane opreme, merne instrumente  i sisteme obezbedila je Vlada Japana kroz donaciju Republici Srbiji vrednu 700.000 USD.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016