SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Organizovana studijska poseta Slovačkoj na temu finansiranja projekata energetske efikasnosti


Objavljeno : 7.6.2017.

image

U periodu od 24. do 25. maja 2017, organizovana je studijska poseta Slovačkoj na temu finansiranja projekata energetske efikasnosti za predstavnike Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva finansija i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine.

Studijsku posetu Slovačkoj organizovali su Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru projekta “Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji”, ambasada Republike Slovačke u Srbiji i Slovačka agencija za investicije i energetiku (SIEA).

Cilj posete bio je da se stručnjaci iz institucija Republike Srbije upoznaju sa iskustvima Slovačke u vezi sa radom nacionalnog fonda za energetsku sanaciju zgrada i korišćenjem strukturnih fondova EU za finansiranje projekata energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. Tom prilikom stručnjaci iz Srbije posetili su Slovačku agenciju za investicije i energetiku, Ministarstvo ekonomije Slovačke, koje je resorno ministarstvo za oblast energetike, kancelariju državnog Fonda za razvoj stanovanja i Institutu za ispitivanje i istraživanje u građevinarstvu.

Slovačka agencija za investicije i energetiku je specijalizovana agencija osnovana 1993. za obavljanje stručnih poslova u oblasti energetike. Danas agencija, kao izvršno telo Ministarstva ekonomije ima 266 zaposlenih koji se bave implementacijom i praćenjem projekata energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije a koji se finansiraju iz strukturnih fondova EU i sredstvima iza nacionalnog budžeta.  Takođe, SIEA učestvuje u sprovođenju evropskih i ostalih međunarodnih projekata iz oblasti energetike (npr. Inteligent Energy - Europe, Oddyssee-Mure, Multee, Green Gas Greeds, itd.). SIEA takođe sprovodi Nacionalnu strategiju inovacija, vrši inspekcijske poslove u oblasti energetike, vrši obuku lica koja vrše energetske preglede, sprovodi energetske preglede u objektima i industriji, pruža savetodavne usluge vlasnicima i korisnicima objekata, informiše i sprovodi kampanje javne svesti, sprovodi monitoring uštede energije u skladu sa Nacionalnim akcionim planom i pruža podršku lokalnim organima vlasti u energetskom planiranju. SIEA ima sedište u Bratislavi i četiri ogranka u gradovima Trenčin, Banska Bystrica i Košice iz kojih pokriva sve opštine u Slovačkoj. SIEA trenutno sprovodi treći sedmogodišnji ciklus aktivnosti a ukupna vrednost finansiranih projekata dostići će u 2020. godini 2,9 milijardi EUR.

U okviru posete Ministarstvu ekonomije učesnici studijskog putovanja upoznali su se sa nacionalnom energetskom politikom i legislativom u oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. Takođe, dobijene su informacije u vezi sa ispunjavanjem nacionalnih ciljeva u oblasti uštede finalne energije i učešća obnovljivih izvora energije u nacionalnom energetskom miksu. Slovačka trenutno sprovodi četvrti nacionalni akcioni plan energetske efikasnosti za period od 2017. do 2019. godine.

Prilikom posete Institutu za ispitivanje i istraživanje u građevinarstvu učesnici su dobili informacije o delatnostima institutima među kojima su najvažnije sertifikacija građevinskih proizvoda i konstrukcija, energetska sertifikacija zgrada i sertifikacija sistema upravljanja. U Institutu se takođe vrše ispitivanja građevinskih proizvoda i konstrukcija, projektovanje i izdaju licence za obavljanje određenih poslova u građevinarstvu. Takođe Institut je akreditovan za različita inženjerska merenja (buka, vibracije, blow door test, termovizija, i sl.). Obavljanjem specijalizovanih inženjerskih ispitivanja ovaj Institut pruža podršku sprovođenju projekata energetske efikasnosti u zgradama.

U okviru studijske posete učesnici su bili gosti i kancelarije Državnog fonda za razvoj stanovanja, koji se već 20 godina bavi finansiranjem projekata energetske rehabilitacije stambenih i javnih zgrada u Slovačkoj. Fond je u direktnoj nadležnosti Slovačkog Ministarstva za građevinu i lokalni razvoj. U 2015. godini odobreno je 198,3 mil. EUR, a od 1996-2016. godine rehabilitovano je ukupno 210.430 stanova od ukupnog stambenog fond koji broji oko 900.000 jedinica. Fond ima oko 70 stalno zaposlenih. Predstavnici Fonda su objasnili kompletan mehanizam dodele sredstava, odnosno vrste prihvatljivih projektata, način prijavljivanja projekata od strane vlasnika zgrada, kriterijume za dodelu kredita, uslove kreditiranja, način praćenja realizacije projekata i evaluaciju ušteda energije nakon sprovedenih mera.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016