SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Javni poziv za podršku uvođenju Sistema Energetskog Menadžmenta i korišćenja biomase


Objavljeno : 16.8.2017.

image

Program Ujedinjenih nacija za razvoj raspisao je javni poziv za podršku opštinama u uvođenju sistema energetskog menadžmenta i korišćenju lokalno raspoložive biomase za proizvodnju energije.

Pravo na podnošenje prijave imaju opštine i gradske opštine sa 20.000 do 40.000 stanovnika.

Predmet Javnog poziva je pružanje tehničke pomoći za:

1)    Izradu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije za jedinice lokalne samouprave (JLS) kao Obveznike sistema a u skladu sa „Pravilnikom o obrascu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije“ („Službeni glasnik RS”, broj 32/16 od 30.3.2016. godine i stupio je na snagu 7.4.2016. godine) za 2016. i 2017. godinu;

2)    Izradu programa energetske efikasnosti za JLS u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13) sa potprogramom analize raspoloživog potencijala i iskorišćenja biomase u energetske svrhe na teritoriji JLS;

3)    Obuke korisnika u objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti JLS, za korišćenje i unos podataka u informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM);

4)    Izradu inventara kotlovskih postrojenja u objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti JLS;

5)    Obuku o finansiranju projekata proizvodnje energije iz biomase na poljoprivrednim gazdinstvima (sa posebnim fokusom na mehanizme koji su definisani u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj -IPARD program za 2014-2020);

6)    Obuku o energetskim zasadima (lokalni potencijali i specifičnosti uzgajanja, načini korišćenja, podsticaji, preporuke proizvođačima i lokalnim samoupravama i dr.).

Prijave sa kompletnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv UNDP - Portfolio energetika JP 1/17 – NE OTVARATI.“

na adresu:

Program Ujedinjenih nacija za razvoj

Bulevar Zorana Đinđića 64

11070 Beograd

Srbija

Na poleđini koverte navesti pun naziv i adresu podnosioca prijave.

Rok za dostavu prijava je 18. septembar 2017. godine, do 16:00 časova.

Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena na navedenoj adresi, najkasnije do 16:00 časova poslednjeg dana roka, bez obzira na način prispeća.

Za informacije u vezi sa Javnim pozivom možete se obratiti na elektronsku adresu: isem.rs@undp.org  

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet prezentaciji EE Projekta i Projekta biomasa, link: http://ems-undp.rs i http://biomasa.undp.org.rs 

 

Javni poziv - dokumenta 

 

PITANJA I ODGOVORI

U VEZI JAVNOG POZIVA JP 1/17

 

Pitanje:

Šta konkretno podrazumeva podela troškova i u kom odnosu se troškovi dele, vezano za navode u Član 4. stav 4.1 Memoranduma o razumevanju sa UNDP, u oblasti saradnje posebno u okviru tekućih EE Projekta i Projekta biomase (Prilog 9 Javnog Poziva)?

Šta podrazumeva sprovođenje na osnovu projektnih dokumenata koji su ugovoreni između UNDP i Vlade Republike Srbije, vezano za navode u Član 4  stav 4.2 Memoranduma o razumevanju?

Odgovor:

Navedeni član se odnosi samo na buduće slučajeve saradnje (ako ih ikada bude) koji će uključivati novčane transfere. Samo u tom slučaju se potpisuje sporazum o podeli sredstava i projektni dokument kojim se definiše šta će se raditi. U tom smislu potpisivanje Memoranduma o razumevanju otvara prostor za razmatranje novih mogućnosti za saradnju između UNDP i JLS u području energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Saradnja u okviru ovog Javnog Poziva ne podrazumeva novčane transfere između opštine i UNDP jer UNDP direktno finansira sprovođenje aktivnosti predviđenih Javnim Pozivom. Znači, JLS nemaju nikakve finansijske obaveze u pogledu realizacije ovog Javnog Poziva. 

 

Pitanje:

Da li JLS može da aplicira za pojedinačne aktivnosti iz Predmeta Javnog Poziva?

Odgovor:

JLS se prijavljuju za sve aktovnosti definisane Predmetom Javnog Poziva, dakle ne može se prijavljivati za pojedinačne aktivnosti.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016