SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Grad Kragujevac - Prva lokalna samouprava u Srbiji koja je uvela sistem energetskog menadžmenta


Objavljeno : 20.8.2018.

image

Grad Kragujevac je lokalna samouprava sa više od 180,000 stanovnika i kao takva, prema Zakonu o efikasnom korišćenju energije, spada u obveznike sistema energetskog menadžmenta. Iako su se uslovi za uvođenje sistema energetskog menadžmenta stekli u 2016. godini nakon usvajanja seta uredbi i pravilnika kojima se bliže reguliše ova materija, nadležni u Kragujevcu su mnogo ranije prepoznali značaj energetske efikasnosti. Zaposleni u gradskoj upravi prošli su različite stručne obuke za energetski menadžment koje su do 2016. godine organizovali Ministarstvo rudarstva i energetike, Stalna konferencija gradova i opština, inostrane agencije za međunarodnu saradnju i dr. Takođe, Grad je učestvovao i u nekoliko projekata koje su finansirale domaće i strane institucije. Rezultati tih aktivnosti bili su realizacija nekoliko investicionih projekata energetske sanacije javnih objekata koji su finansirani, kako sopstvenim tako i sredstvima iz različitih fondova, kao i uspostavljanje sistema monitoringa potrošnje energije i vode u javnim objektima u nadležnosti Grada. Ovaj monitoring Kragujevac sprovodi još od 2010. godine. Takođe, još od 2012. godine Kragujevac redovno izveštava Ministarstvo rudarstva i energetike o sprovođenju mera iz Akcionog plana za energetsku efikasnost. Iste godine Kragujevac je potpisao i Povelju gradova i opština „Energetski svesni i efikasni“.

Nakon usvajanja pomenutih uredbi i pravilnika, Grad je odmah poslao svoju predstavnicu, Anu Radojević, na prvu zvaničnu obuku za energetske menadžere koju je sprovela ovlašćena institucija za obuku – Mašinski fakultet u Beogradu. Nakon obuke i uspešno urađenog mentorskog rada, Ana je položila ispit za energetskog menadžera i među prvima u Srbiji dobila licencu energetskog menadžera za oblast opštinske energetike čime je stekla pravo da u skladu sa Zakonom bude imenovana za energetskog menadžera. Gradonačelnik Kragujevca je 10. oktobra 2016. godine doneo odluku o imenovanju Ane Radojević za energetskog menadžera. Na taj način Grad Kragujevac je postao prva lokalna samouprava u Srbiji koja je imenovala energetskog menadžera u skladu sa Zakonom. Međutim, nadležni u Kragujevcu su ispravno zaključili da za uspešno obavljanje aktivnosti energetskog menadžmenta u velikom gradu nije dovoljan samo jedan energetski menadžer, pa su oformili Odeljenje za energetski menadžment koga čini sedam zaposlenih. 

  1. Ana Radojević, diplomirani inženjer mašinstva i energetski menadžer Grada Kragujevca,
  2. Gordana Stojanović, diplomirani inženjer mašinstva i načelnik odeljenja za energetsku efikasnost,
  3. Nada Stepović, diplomirani menadžer, savetnik za poslove u oblasti energetskog menadžmenta,
  4. Mladen Stevanović, diplomirani ekonomista, savetnik za poslove u oblasti energetskog menadžmenta,
  5. Mišel Petrović, diplomirani menadžer, savetnik za poslove u oblasti energetskog menadžmenta,
  6. Ivica Pantović, diplomirani menadžer internacionalnog biznisa, savetnik za poslove u oblasti energetskog menadžmenta,
  7. Slađana Stević, diplomirani inženjer saobraćaja, savetnik za poslove u oblasti energetskog menadžmenta.

Članovi stručnog i kompaktnog Odeljenja za energetski menadžment brzo su ostvarili značajne rezultate, među kojima se ističu izrada godišnjih izveštaja o ostvarivanju cilja uštede energije za 2016. i 2017. godinu, uvođenje Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM) u svim javnim objektima u nadležnosti Grada kao i u javnom osvetljenju, obuka krajnjih korisnika ISEM-a i izrada programa energetske efikasnost Grada Kragujevca za period od 2018. do 2021. godine Ovaj program Grad Kragujevac je uradio u saradnji sa Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu a Skupština Grada ga je usvojila 27. aprila 2018. Program sadrži spisak i procenu energetskih potreba objekata u nadležnosti Grada i predlog mera i aktivnosti kojima će se obezbediti efikasnije korišćenje energije, nosioce, rokove i procenu očekivanih rezultata svake od mera koje će doprineti ostvarenju planiranog cilja kao i sredstva potrebnih za sprovođenje ovih mera, izvore i načine njihovog obezbeđivanja, itd. Pored toga Grad je u 2017. uspešno konkurisao za sredstva Budžetskog fonda za energetsku efikasnost i uspešno sproveo projekat unapređenja energetske efikasnosti u OŠ „Stanislav Sremčević“ u vrednosti od 22.5 miliona dinara. U 2018. godini Grad je potpisao Memorandum o saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) koji se odnosi na saradnju između Grada i UNDP u vezi sa daljim razvojem sistema energetskog menadžmenta u Kragujevcu.

Odeljenja za energetski menadžment Kragujevca uspešno sprovodi i informacione i edukativne kampanje u vezi sa energetskom efikasnošću i korišćenjem obnovljivih izvora energije namenjene stanovništvu.

Organizacija i funkcionisanje sistema energetskog menadžmenta u Kragujevcu, kao i uspesi koji su do sada postignuti predstavljaju odličan primer dobre prakse i putokaz za ostale lokalne samouprave kako da ispune svoje zakonske obaveze i ostvare rezultate na polju uštede energije i vode, odnosno smanjenja troškova za ove namene.

Prezentacija: Energetska efikasnost u Kragujevcu

 

Grad Kragujevac, Zaposleni u odeljenju za energetsku efikasnost


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016