SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Počela sa radom mreža energetskih menadžera i poverenika za energetski menadžment


Objavljeno : 30.10.2018.

image

U utorak 9. oktobra 2018. u maloj sali Narodne skupštine Republike Srbije, održan je prvi sastanak Mreže energetskih menadžera i poverenika za energetsku efikasnost (EE) koji su zajednički organizovali Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike.

Predsedništvo Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), na sednici održanoj 27.6.2018. godine, donelo je Odluke o formiranju Mreže energetskih menadžera i poverenika za EE. Mreža je obrazovana radi podrške članstvu kroz stalno praćenje razvoja i primene propisa iz oblasti komunalne energetike, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, radi pružanja podrške stručnjacima iz prakse u sprovođenju propisa na lokalnom nivou, kao i radi razmene znanja i iskustava iz prakse između energetskih menadžera i profesionalaca u lokalnim upravama koji se bave temama iz navedenih oblasti.

Pored podrške energetskim menadžerima i profesionalcima u lokalnim upravama, Mreža u svoj rad uključuje i druge profesionalce u javnim preduzećima i drugim oblicima organizovanja, koji obavljaju delatnosti od opšteg interesa u oblasti energetike javnog sektora, energetike zgrada i industrijske energetike, kako bi se pružala sveobuhvatna podrška svim pojavnim oblicima energetskog menadžmenta i energetske efikasnosti na lokalnom nivou.

Na sastanak su pozvani svi trenutno imenovani energetski menadžeri iz sve tri kategorije (energetike javnog sektora, energetike zgrada i industrijske energetike), kao i poverenici za energetsku efikasnost iz jedinica lokalne samouprave. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, i UNDP-a.

Prisutnima se prvo obratio Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO koji je prisutne upoznao sa radom mreža u okviru SKGO, kao i sa opredeljenjima za konstantnu podršku uvođenju sistema energetskog menadžmenta na lokalnom nivou, koje je iskazano i u strateškom planu. On je istakao da se SKGO, u organizaciji ključnih poslova (koje čine zastupanje interesa JLS pred nacionalnim organima, pružanje usluga članicama u smislu savetodavne podrške i izgradnje kapaciteta, informisanje, itd.), u velikoj meri oslanja na rad svojih mreža. Po Statutu SKGO mreže odlukom formira Predsedništvo, kojom je definisan delokrug, sastav i druga bitna pitanja za rad ovih tela. Odlukom se takođe generalnom sekretaru daje ovlašćenje da donese akt kojim se detaljnije uređuje rad i razrađuju specifičnosti pojedinih mreža. Mreža energetskih menadžera i poverenika za energetsku efikasnost je donekle specifična jer okuplja i imenovana lica, što su po Zakonu o efikasnom korišćenju energije energetski menadžeri, ali i sve one kolege koji se pitanjima komunalno energetike bave u svojim lokalnim upravama, a nisu energetski menadžeri kako to Zakon propisuje. Zbog toga, ali i zbog izuzetno važnog momenta za uspostavljanje funkcionalnog sistema energetskog menadžmenta, u kome je oko 50% JLS koje su obveznice ovog sistema imenovale energetske menadžere, generalni sekretar donosi odluku kojom će bliže biti uređen rad Mreže tako da obuhvati sve navedene specifičnosti. Đorđe Staničić je dodao da za SKGO izuzetno važno da se rad ove mreže u budućnosti zasniva na stručnosti njenih članova, sa jedne strane, a sa druge na iskustva u pogledu ovakvog vida organizovanja. Pored toga izuzetno je značajna saradnja pre svega sa Ministarstvom rudarstva i energetike, kao resornim ministarstvom, ali i sa svim drugim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama. U tom smislu SKGO i ova mreža će i u budućnosti biti pouzdan partner kako Ministarstvu tako i UNDP-u i drugim partnerima.

Nakon generalnog sekretara učesnicima sastanka obratio SE i prof. dr Miloš Banjac, pomoćnik ministra rudarstva i energetike. On je istakao značaj saradnje sa SKGO kao i da očekuje da Mreža u budućnosti bude važan instrument za razmenu znanja i informacija i brz i pouzdan kanal komunikacije Ministarstva sa imenovanim energetskim menadžerima. U svom izlaganu on je napomenuo još nekoliko bitnih stvari, pre svega da su u Ministarstvu, u okviru za to formirane radne grupe, radi na pripremi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije. Izmene se odnose na usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije pre svega u domenu obeležavanja uređaja, ali i sa praksom u našoj zemlji, pa bi u novom zakonu svoje mesto trebalo da nađe i ugovorno snabdevanje energijom. Profesor Banjac je informisao prisutne članove mreže i da Ministarstvo radi na povećanju obima sredstava za Budžetski fond za energetsku efikasnost, ali i da ulaže napor da ovaj fond postane zasebno pravno lice koje bi e isključivo bavilo podrškom finansiranja projekata energetske efikasnosti. Konačno, pomoćnik ministra je skrenuo pažnju da Ministarstvo izrađuje plan inspekcijskog nadzora jedinica lokalne samouprave koji podrazumeva i odlaske inspekcije na teren treba da utvrdi da li i u kojoj meri se odredbe iz zakona o sistemu energetskog menadžmenta sprovode u gradovima i opštinama obveznicama sistema. U tom smislu je istakao da Ministarstvo uz svesrdnu podršku UNDP projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“, kroz obuke i razvijanje novih IT rešenja i alata pokušava da olakša korišćenje Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM), odnosno da obezbedi automatski unos podataka iz baza isporučilaca energije, kao što su distributeri gasa, toplotne energije ili JKP za vodosnabdevanje.

U poslednjem delu uvodnih izlaganja učesnicima sastanka Mreže obratila se Maja Matejić, UNDP portfolio menadžer za energetiku. Ona je takođe istakla važnost saradnje Ministarstva i SKGO, kao i ulogu Mreže u povezivanju relevantnih aktera na polju sistema energetskog menadžmenta. U tom smislu je istakla i spremnost UNDP da podrži aktivnosti mreže tokom trajanja projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“. Maja Matejić je dodala da UNDP kroz pomenuti projekat već intenzivno radi u 29 opština, kao i u dva grada, Kragujevcu i Pančevu, na uvođenju Informacionog sistema energetskog menadžmenta. Ona je dodala da se pomenuti alati za automatski unos podataka o potrošnji energije i vode razvijaju, kao i da su u fazi testiranja u Pančevu i Kragujevcu.

U radnom delu sastanka razmatran je položaj energetskog menadžera u sistematizaciji radnih mesta u jedinicama lokalne samouprave. U okviru ove tačke prisutnima su se obratili Dragan Urošević, koordinator projekta u UNDP koji je kroz primere objasnio trenutne mogućnosti i praksu u imenovanju energetskih menadžera. Zatim je Ana Radojević, energetski menadžer grada Kragujevca, prikazala primer dobre prakse iz Kragujevca u kome energetski menadžer ima funkciju pomoćnika gradonačelnika a pored menadžera postoji i čitavo odeljenje za energetsku efikasnost u kome na ovim poslovima radi još šest saradnika. Nakon ove dve prezentacije vođena je živa diskusija tokom koje su energetski menadžeri izneli sopstvena dobra i loša iskustva.

Nakon diskusije prisutnima se obratila Antonela Solujić, šef Odseka za unapređenje energetske efikasnosti u Ministarstvu rudarstva i energetike koja je kroz prezentaciju prikazala aktuelno stanje u razvoju sistema energetskog menadžmenta u Srbiji i posebno se osvrnula na specifičnosti uvođenja sistema u lokalnim samoupravama. Ona je sa učesnicima sastanka podelila i informaciju o daljem razvoju ISEM.a koji bi u budućnosti uz razvoj analitičkih modula, trebalo da korisnicima obezbedi i kreiranje parcijalnih izveštaja i godišnjih izveštaja, što će energetskim menadžerima u mnogome olakšati posao. Razvoj sistema će podrazumevati i razvoj baze indikatora. Ona je takođe istakla da je licencirana organizacija za sprovođenje obuka Mašinski fakultet u Beogradu, ali i da je značajnu podršku za obučavanje energetskih menadžera obezbedio UNDP, baš kao i u slučaju obuke za krajnje korisnike ISEM

Sastanak je završen predstavljanjem odluke o pravilima rada Mreže energetskih menadžera i poverenika za energetsku efikasnost. Odluku je predstavio Miodrag Gluščević, koordinator Mreže i šef Odeljenja za komunalna i pitanja urbanizma i životne sredine, SKGO . On je prisutne upoznao sa mogućnošću da se rad mreža u SKGO bliže uređuju odlukama generalnog sekretara, što predstavlja izvesnu vrstu poslovnika o radu mreže. U slučaju Mreže energetskih menadžera i poverenika za energetsku efikasnost, Odluka o pravilima rada je bila neophodna zbog specifičnosti sastava i aktivnosti koje obavljaju pojedini članovi mreže. Odlukom je definisano članstvo u Mreži, delokrug, funkcionisanje i organizaciju rada, kao i način komunikacije i razmene informacija.

Prema odluci članovi mreže su energetski menadžeri u lokalnim samoupravama (opštinama, gradovima i gradskim opštinama), javnim komunalnim preduzećima i javnim zgradama imenovani u skladu sa Zakonom i poverenici za energetsku efikasnost u lokalnim samoupravama.

Rad u Mreži obavlja se jedinstveno za sve članove ili kroz tematske ili funkcionalne sekcije: 1) sekcija energetskih menadžera u javnim upravama na lokalu i poverenika za energetsku efikasnost; 2) sekcija energetskih menadžera za oblast industrijske energetike i 3) sekcija energetskih menadžera za oblast energetike zgrada. Sekciju čine svi članovi Mreže koji su zainteresovani za oblast koju Sekcija pokriva

Mrežom i sekcijama rukovodi koordinator Mreže koga iz redova zaposlenih u Sekretarijatu imenuje generalni sekretar. Mreža utvrđuje akcioni plan rada na godišnjem nivou. Akcionim planom utvrđuje se dinamika sastanaka Mreže i pojedinih sekcija, kao i teme kojima će se baviti Mreža, odnosno sekcije. Sastanke mreže vodi koordinator Mreže. Sastanke sekcija u dogovoru sa koordinatorom, a na predlog Mreže može da vodi i neko od članova sekcije. Rezultati rada sekcija su rezultati Mreže. Osim sastanaka rad Mreže čini i redovna komunikacija koordinatora i članova i članova međusobno. Korišćenje interneta u svakodnevnoj komunikaciji ima prioritet.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016